Quả cầu pha lê

PG0009 - Quả Cầu Pha Lê - Phật Tổ Ngồi Đài Sen

PG0009A: Quả Cầu Pha Lê - Phật Tổ Ngồi Đài Sen

PG0010 - Quả Cầu Pha Lê - Quán Thế Âm Bồ Tát

PG0010A: Quả Cầu Pha Lê - Quán Thế Âm Bồ Tát

PT0009 - Quả Cầu Pha Lê: Chữ TÂM

PT0009A: Quả Cầu Pha Lê: Chữ TÂM

PT0010 - Quả Cầu Pha Lê: Thần Tài

PT0010A: Quả Cầu Pha Lê: Thần Tài